De Praktijk

Als logopedist houden wij ons bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal, is onderdeel van het werkterrein. Als logopedist bieden wij in onze praktijk therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren.

Hier treft u informatie aan over de praktijk en over wie wij zijn. Wij geven u informatie over de gang van zaken in de praktijk en onze manier van werken.

In Wat is logopedie geven wij u meer informatie over logopedie en leggen wij u uit welke problemen er kunnen zijn en hoe wij die behandelen.

communicatie praten spraakontwikkeling taal

Verwijzing

U kunt uitsluitend door uw huisarts of een specialist (KNO-arts, neuroloog, tandarts, orthodontist of anderen) worden verwezen voor onderzoek of behandeling.

Aanmelding

Wanneer u zichzelf of uw kind aanmeldt, zal gevraagd worden waarom diegene logopedie nodig heeft. Soms wordt er voor extra toelichting contact opgenomen met de doorverwijzende specialist. U kunt zich bij ons aanmelden op de gelijknamige pagina. Wij streven ernaar cliënten binnen twee weken te plaatsen. Wanneer er echter voor een specifieke tijd wordt gevraagd kan het zijn dat u langer moet wachten. Kinderen tot en met groep 2 worden zoveel mogelijk onder schooltijd geplaatst. Dit omdat er anders te lange wachttijden ontstaan en oudere kinderen en volwassen te lang moeten wachten. Wanneer u geplaatst moet worden bij een logopedist met een specialisatie of u heeft een specifieke voorkeur voor een van de logopedisten dan kan het zijn dat u langer moet wachten voor u geplaatst kunt worden.

Behandeling

De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een vraaggesprek en een onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt. Iedere behandeling duurt een half uur. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk. Indien nodig kan de behandeling aan huis plaatsvinden. Tijdens de behandeling wordt er geoefend en het is de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

Samenwerking

Wij werken nauw samen met o.a. huisartsen, kinderartsen, cb-artsen, kinderfysiotherapeuten, orthodontisten, KNO-artsen en psychologen. Maar ook met schoolbegeleidingsdiensten en heb direct contact met basisscholen.

Vergoeding

De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Soms moet er van tevoren een machtiging worden aangevraagd. Afspraken hierover vindt u in uw polisvoorwaarden. De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld. In de nieuwe basisverzekering zit logopedie in het basispakket, zowel voor kinderen als voor volwassenen. U kunt er van uitgaan dat de praktijk een contract met alle zorgverzekeraars zal sluiten, tenzij de beroepsvereniging NVLF een negatief advies hierover uitbrengt.

Waarneming

Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerde logopedist. Tijdens vakantieperiodes vervangen wij elkaar. Binnen Parkstad (pre)Logopedie en Dyslexie werken wij met vijf logopedisten. Indien een van de collega’s langdurig ziek wordt of langdurig afwezig is zullen de taken worden overgenomen door de andere collega’s. Indien dit voor de andere collega’s niet haalbaar is zal gezorgd worden voor een waarnemer die de taken zal overnemen. Wij streven ernaar om na een week vervanging te regelen. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de continuïteit van de logopedische zorg gewaarborgd blijft.

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd.

Klachten

Als zorgverlener zijn wij aangesloten bij De Klachten- en geschillenregeling Paramedici (Wkkgz), dit is een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Mocht u niet tevreden zijn ga dan naar www.klachtenloketparamedici.nl. U vindt daar een eenvoudig formulier en nadere uitleg.